Regulamin newslettera

Na potrzeby niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie poniższych terminów:

 1. Newsletter – oznacza informację przesyłaną cyklicznie na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji
  przez Subskrybenta;
 2. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Świadczenia Usługi Newsletter Drogą Elektroniczną;
 3. Rejestracja – oznacza zamówienie subskrypcji Newslettera, tj. czynność polegającą na wprowadzeniu do bazy subskrybentów prowadzonej przez Fundację adresu e-mailowego Subskrybenta, niezbędnego do realizacji tej usługi;
 4. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 5. Strona internetowa Ledkomplex – oznacza www.ledkomplex.pl;
 6. Subskrybent – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która zamówiła usługę Subskrypcji Newslettera;
 7. Subskrypcja – oznacza usługę cyklicznego przesyłania Newslettera;
 8. Przedsiębiorca – oznacza firmę Ledkomplex sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-531), przy ul. Kilińskiego 13/6, e-mail: ledkomplex@gmail.com
 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.) Przedsiębiorca niniejszym określa w Regulaminie zasady korzystania z Subskrypcji Newslettera.
 2. Subskrybent oświadcza, że przed dokonaniem Rejestracji zapoznał się z postanowieniami Regulaminu, „Polityki Prywatności”, „Polityki Cookies” i je akceptuje oraz wyraża zgodę na warunki Subskrypcji.
 3. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Subskrybentów zostały określone w § 5 niniejszego Regulaminu oraz w „Informacji o przetwarzaniu danych osobowych”.
 1. Subskrypcja świadczona jest za zgodą Subskrybenta, nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony, do momentu rezygnacji przez Subskrybenta z Subskrypcji lub do momentu zakończenia świadczenia Subskrypcji przez Przedsiębiorcę.
 2. W ramach Subskrypcji, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Subskrybenta adres poczty elektronicznej, Przedsiębiorca będzie wysyłał informacje w formie listu elektronicznego (wiadomość e-mail).
 3. Rejestracja w bazie Subskrybentów następuje poprzez wypełnienie formularza subskrypcji dostępnego na stronach internetowych Przedsiębiorcy i polega na wprowadzeniu poprawnego adresu poczty elektronicznej Subskrybenta, zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez Subskrybenta Regulaminu oraz „Polityki prywatności” oraz wyrażeniu zgody na Subskrypcję oraz przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wysyłką Newslettera.
 4. Po dokonaniu Rejestracji na podany adres poczty elektronicznej Subskrybenta zostanie wysłana wiadomość e-mail wraz z linkiem aktywującym usługę Subskrypcji. Poprzez kliknięcie w przedmiotowy link Subskrybent potwierdza poprawność podanego adresu poczty elektronicznej oraz zgodę na Subskrypcję
 5. Usługa Subskrypcji rozpoczyna się automatycznie po jej aktywacji, o której mowa w pkt. 5 powyżej. 
 6. Adresy poczty elektronicznej, które nie zostaną potwierdzone w ciągu 7 dni od dnia Rejestracji będą trwale usuwane z bazy Subskrybentów.
 7. Osoba, która przy zamawianiu Subskrypcji podała nieprawidłowe dane, jak adres poczty elektronicznej osoby trzeciej bez jej wiedzy i zgody, może ponosić z tego tytułu odpowiedzialność odszkodowawczą wobec
  Przedsiębiorcy, w przypadku zgłoszenia przez tę osobę trzecią roszczeń wobec Ledkomplex związanych z użyciem przez Ledkomplex adresu
  poczty elektronicznej tej osoby w celu realizacji Subskrypcji.
 8. Subskrybent jest uprawniony do rezygnacji w każdej chwili, bez podania przyczyny, z Subskrypcji poprzez przesłanie Przedsiębiorca formularza rezygnacji, który dostępny jest w stopce każdego otrzymanego Newslettera. Rezygnacja będzie traktowana jako wycofanie udzielonej zgody na świadczenie usługi i nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Z chwilą rezygnacji, o której mowa powyżej, Subskrypcja przestanie być świadczona

Celem skorzystania z Subskrypcji, Subskrybent powinien posiadać urządzenie z dostępem do Internetu, dowolną przeglądarkę internetową oraz czynną i prawidłowo skonfigurowaną pocztę elektroniczną.

 1. Administratorem danych osobowych Subskrybentów jest Przedsiębiorca. Z Przedsiębiorcą można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na adres ul. Kilińskiego 13/6, 61-531 Poznań lub pocztą elektroniczną na ledkomplex@gmail.com.
 2. Administrator będzie przetwarzał dane w celach wskazanych w ust. 4, które dotyczą realizacji Subskrypcji, rozpatrywania reklamacji złożonych przez Subskrybentów, prowadzenia kontaktu oraz realizacji jej celów statutowych.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Subskrypcji świadczonej drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, na podstawie zgody wyrażonej przez Subskrybenta. Dane osobowe będą mogły być również przetwarzane w związku z rozpatrzeniem złożonej reklamacji w związku z realizacją Newslettera.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe, hostingowe czy kurierskie, a także podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę świadczenia usług utrzymaniowych w związku z wykorzystywanymi systemami informatycznymi.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacjom międzynarodowym.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4 powyżej, tj. do czasu rezygnacji z Subskrypcji Newslettera, bądź do zakończenia przez Administratora realizacji usługi Subskrypcji Newslettera, a także przez okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji oraz przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku ze świadczoną usługą.
 7. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
 8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Subskrybent może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.
 11. Brak podania danych osobowych może uniemożliwić realizację Subskrypcji.
 1. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową realizację usługi Subskrypcji spowodowaną:
  • działaniem siły wyższej;
  • awarią powstałą z winy Subskrybenta lub nieprawidłowościami
   w systemie informatycznym Subskrybenta;
  • jakością łącza (połączenia) Subskrybenta z internetem;
  • awariami urządzeń dostawców Internetu Subskrybenta.
 1. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: ledkomplex@gmail.com
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji w bazie Subskrybentów oraz treść reklamacji.
 3. Czas na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie Subskrybentowi informacji zwrotnych wynosi 14dni.
 1. Przedsiębiorca zastrzega sobie do prawo do jednostronnej zmiany treści Regulaminu w zakresie w jakim jest to dopuszczalne obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn natury technicznej, wprowadzenia nowych funkcjonalności i usług, ich modyfikacji lub zaprzestania udostępniania niektórych funkcjonalności lub usług.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu będą każdorazowo podawane do wiadomości Subskrybenta poprzez umieszczenie stosownej informacji wraz z wykazem zmian na stronie internetowej Przedsiębiorca, tj.: ww.ledkomplex.pl z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem oraz przekazywane w treści Newslettera.
 3. Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianach Regulaminu, poczytuje się, że Subskrybent zapoznał się z nimi i je zaakceptował. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Subskrybent powinien niezwłocznie zrezygnować z usługi Subskrypcji zgodnie z § 3 ust. 8.
 1. Nieprawidłowy adres poczty elektronicznej zostanie usunięty z bazy Subskrybentów niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości.
 2. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Subskrypcji z ważnych powodów, po uprzednim powiadomieniu Subskrybenta za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 1. Regulamin jest dostępny w każdym czasie pod następującym adresem strony internetowej Przedsiębiorcy: link.
 2. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Subskrybenta, który naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej lub podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych Subskrybentów.
 3. Treść zawarta w Newsletterze podlega ochronie prawnej, w szczególności ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.